سیستم مدیریت و تضمین کیفیت

کیفیت یک هدف است.

ما در شرکت فولاد روانشیر، هر روز، به طور مداوم کار می کنیم تا به کیفیت مطلوب در همه اموري که انجام می دهیم دست یابیم. با اجراي دقیق فرایند کنترل کیفیت، تولید و تحویل قطعات با کیفیت به ایده آل هاي مشتریان ما نزدیک شده است. چگونه به این امر دست می یابیم؟ آزمایشگاه هاي مجهز و انجام آنالیزهاي شیمیایی و تست هاي غیر مخرب، براي بهبود کیفیت بکار گرفته می شوند. از اولین قرارداد با شرکت فولاد روانشیر و شروع همکاري مان، شما می توانید از یک چیز مطمئن باشید: کیفیت بالاي محصولات.
احترام همیشگی و شنیدن به مشتري هایمان همراه با پیشنهاد ما به منظور ارتقاي کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتري، و همچنین نظارت و بررسی دقیق عملکرد، دوام و کیفیت محصولاتمان حتی پس از تحویل، از جمله اصول مهم شرکت می باشد.

خط مشئ کیفیت

شرکت فولاد روانشیر به عنوان یکی از شرکت هاي تولید کننده در صنعت ریخته گري با برآوردن الزامات و نیاز هاي خاص مشتري، رسالت خود را جلب رضایت و اعتماد مشتریان قرار داده و در این جهت اهداف اصلی ذیل را دنبال می کند:
1- تلاش در جهت ارتقاءکیفیت محصولات و بهبود مستمر کیفیت براي افزایش رضایت مشتري که هدف اصلی سازمان است.
2- کاهش هزینه ها و ضایعات با افزایش راندمان
3- توجه به سیستم آموزشی به عنوان ابزاري جهت ارتقاء توان تخصصی و فرهنگی پرسنل
4- افزایش سود آوري و فروش.
5- تحویل به موقع محصول به مشتریان.
6- فراهم نمودن محیط ایمن و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه مشارکت در پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه هاي معنوي سازمان.

بدین منظور و در جهت دستیابی به اهداف خود، نظام مدیریت کیفیت بر مبناي الزامات استاندارد ISO 9001:2015 را به عنوان مرجع تعیین کرده و مدیران میانی و تمامی پرسنل شرکت فولاد روانشیر در کلیه سطوح سازمانی، ملزم به اجرا و نگهداري از آن می باشند. مسئولیت اصلی ما آن است که اطمینان یابیم نظام مدیریت کیفیت همواره برقرار و جاري می باشد.
مدیرعامل به عنوان بالاترین رده سازمانی شرکت، به همراه مدیران میانی و تمامی کارکنان شرکت فولاد روانشیر با علاقه مندي و تعهد کامل و با همه توان خود از استقرار این نظام حمایت کرده و در جهت تسریع در ایجاد و استقرار نظام مذکور و مراقبت مستمر به منظور حفظ، بهسازي و اصلاح آن و براي حصول اطمینان در انجام بهتر آن به صورت منظم، بر اثربخشی این نظام نظارت، و در مقاطع زمانی معین آن را بازنگري خواهند کرد.

گواهینامه ها